Likwidacja szkód komunikacyjnych – KROK po KROKU – praktyczny poradnik dla każdego posiadacza pojazdu – część I

Krok nr 1 – Podstawowe i przydatne pojęcia

Przy zdarzeniach drogowych (zw. też losowymi)– stłuczkach, kolizjach, wypadkach drogowych użytkownicy (posiadacze pojazdów, które są objęte tzw. ochroną ubezpieczeniową przez towarzystwa ubezpieczeniowe), tj. ich użytkownicy posiadające polisy OC i AC w procesie likwidacji szkody mogą usłyszeć lub zetknąć się z nomenklaturą z tym procesem związaną.

Poniżej wyjaśniamy kilka podstawowych pojęć branży ubezpieczeniowej dla lepszego zrozumienia zagadnienia w celu skuteczniejszego dochodzenia odszkodowania ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenia komunikacyjne/polisa – ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) posiadaczy pojazdów oraz ubezpieczenie autocasco, w skrócie AC.

Autocasco/polisa AC – dobrowolne ubezpieczenie pojazdu od skutków zdarzeń losowych, w szczególności od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów/polisa OC  – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, o którym mowa w art. 4 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.). Polisa OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem jakie należy wykupić w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Postępowanie likwidacyjne/likwidacja szkód/ bezgotówkowa likwidacja szkód – proces obejmujący czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zdarzenie losowe i ewentualnie wysokości odszkodowania oraz wypłatę (lub odmowę wypłaty) odszkodowania w terminie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa lub zawartą umowę ubezpieczenia. Bezgotówkowo tj. bez potrzeby zapłaty poszkodowanego za naprawę pojazdu w warsztacie. Zapłata za naprawę następuje w formie odszkodowania pieniężnego wypłacanego przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku czy też ubezpieczyciela pojazdu obejmującego ochroną ubezpieczeniową pojazd na podstawie dobrowolnego ubezpieczenia AC.

Utrata wartości handlowej pojazdu – utrata wartości pojazdu z tytułu wystąpienia zdarzenia losowego, dotyczącego tego pojazdu, skutkującego odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń. Określa ją różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed uszkodzeniem, a jego wartością ustaloną w tym samym stanie warunków rynkowych z uwzględnieniem naprawy powypadkowej wykonanej prawidłowo, zgodnie z technologią zalecaną przez producenta, w warsztacie naprawczym spełniającym wymagania techniczne i kadrowe do wykonywania takich prac.

Szkoda całkowita – tzw. „całka” – szkoda w której pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że zdaniem towarzystwa ubezpieczeniowego nie nadaje się już do naprawy, tj. koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu. W takim wypadku TU jest zobligowane do przedstawienia poszkodowanemu pełnych wycen wartości jego pojazdu sprzed i po zajściu zdarzenia drogowego oraz pełnej i szczegółowej kalkulacji przewidywanych kosztów naprawy pojazdu, które stały się podstawą do uznania przez TU zasadności uznania szkody jako całkowitej.

Pojazd zastępczy – pojazd przysługujący poszkodowanemu, w szczególności w ramach ubezpieczenia / polisy OC na cały okres trwania naprawy pojazdu uszkodzonego. W przypadku polisy AC możliwość i zakres udzielania/udostępniania pojazdu zastępczego określają każdorazowo warunki zawartej umowy ubezpieczania AC.

Wytyczne LSK – „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych” przyjęte uchwałą nr 414/2014 KNF w dniu 16 grudnia 2014 r. w ramach dwieście czterdziestego szóstego posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego (Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 kwietnia 2015 r., poz.11)

Zawiłości  przy likwidacji szkód komunikacyjny z polis ubezpieczeniowych jest dużo. Sam sposób komunikacji z ubezpieczycielem też nie jest jasny i zrozumiały dla przysłowiowego Kowalskiego.

Doświadczony w prowadzeniu takich procesów likwidacji szkód komunikacyjnych personel sieci S-PLUS z powodzeniem wyręczy każdego posiadacza pojazdu w całym procesie związanym z bezgotówkową naprawą pojazdu, który ucierpiał w zdarzeniu drogowym.

S-PLUS zadba o całą sferę dokumentacyjną z ubezpieczycielem i co istotne rzetelnie, zgodnie z przyjętymi normami i wytycznymi producenta, naprawi auto poszkodowanego w dostosowanej do tego sieci warsztatów samochodowych.

sieć salonów   zgłoś szkolenie